Ogólnopolska konferencja naukowa

FUTURE OF FINANCE 2017
PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW 2017

Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki - państwo a przedsiębiorczość.

10-11 października 2017
 Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
( ul. Rewolucji 1905r nr 39, 90-214 Łódź)

Organizator:
Instytut Finansów
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Przedmiotem konferencji będą różne aspekty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa jako instytucji wspierającej rozwój środowiska innowacyjnego.
Treść konferencji wypełnią zagadnienia dotyczące m.in.: finansowania działalności innowacyjnej, budowania sieci współpracy sfery nauki, biznesu oraz jednostek samorządowych, kreowania środowiska przedsiębiorczości, uwarunkowań rozwoju innowacji, transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań naukowych.

Konferencja będzie swoim obszarem obejmowała w szczególności:

 • Bankowość – ocena repolonizacji sektora bankowego, aktualne problemy w bankowości,
 • Finanse publiczne – efektywność polskiego systemu podatkowego, 
 • Finanse przedsiębiorstwa – upadłość przedsiębiorstwa i jego prognozowanie,
 • Rynki finansowe – finanse behawioralne, handel wysokich częstotliwości,
 • Ubezpieczenia – jakość na rynku ubezpieczeń, równowaga pomiędzy

Organizatorzy zakładają, że Konferencja będzie spotkaniem naukowców i praktyków dającym szansę na warsztatową analizę badanych problemów. W ramach konferencji proponujemy również uczestnictwo w dwóch warsztatach:

 • Publikowanie artykułów na liście A
 • Metody ilościowe dla nie - ilościowców

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, naukowego oraz praktyków szeroko rozumianego rynku finansowego.

 

 

Program
Konferencji „Przyszłość Finansów 2017"

Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki – państwo a przedsiębiorczość

Łódź, 10-11 października 2017


WTOREK 10.10.2017

8.00 - 10.00 Przyjazd i rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Inauguracja - sala T401
10.15 - 11.45 Sesja plenarna - Wystąpienie zaproszonych gości - sala T401
11.45 - 12.15 Przerwa kawowa (sala T006)
12.15 - 13.45 Sesje panelowe
 

Rynek giełdowy (sala E08) – prowadzący: dr. hab. Radosław Pastusiak, opiekun sali: mgr Jakub Keller

 1. The impact of liquidity trading on the rate of return on emerging markets: The example of Poland and the Baltic Countries., dr Agata Gniadkowska - Szymańska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: Jarosław Janecki
 2. Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej modeli dyskryminacyjnych (na przykładzie spółek portfela WIG-motoryzacja), dr hab Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, korecenzent: dr hab. Krzysztof Borowski
 3. Trwałość wyników funduszy inwestycyjnych– analiza persystencji stóp zwrotu funduszy w różnych warunkach rynkowych, dr Waldemar Aspadarec, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, korecenzent: dr Agata Gniadkowska - Szymańska
 4. Czy rynek akcji jest barometrem koniunktury gospodarczej? Analiza dla Polski w wykorzystaniem metodologii VAR, dr Piotr Pietraszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, korecenzent: dr Rafał Wolski
 5. Postrzeganie skuteczności rekomendacji giełdowych przez inwestorów indywidualnych w odniesieniu do ich realnej użyteczności rynkowej, mgr Jakub Keller, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr Katarzyna Mamcarz
 6. Niepewność polityczna a sytuacja na rynkach finansowych, dr Jarosław Janecki, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, korecenzent: dr Piotr Pietraszewski
 

Finanse przedsiębiorstw (sala E10) – prowadzący dr hab. Anna Szymańska, opiekun sali: mgr Anna Pluskota

 1. Prognozowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wskaźników finansowych., mgr Rafał Pitera, Uniwersytet Rzeszowski, korecenzent: dr Dorota Podedworna - Tarnowska
 2. Czy crowdinvesting stanowi nową formę finansowania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw?, dr Anna Spoz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, korecenzent: dr Małgorzata Jabłońska
 3. Wpływ podatku od towarów i usług VAT na płynność finansową czynnego podatnika VATUE z perspektywy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dr Magdalena Burzykowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr Katarzyna Wójtowicz
 4. Perspektywy rozwoju crowdfundingu jako innowacyjnej formy finansowania przedsiębiorczości, dr Małgorzata Jabłońska, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr Robert Zajkowski
 5. Ekoinnowacje przedsiębiorstw  – determinanty i  źródła finansowania, dr hab Dorota Burzyńska, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr hab. Marcin Jamroży
 

Bankowość (sala E12) – prowadzący: dr Monika Bolek, opiekun sali: mgr Michał Radke

 1. Wpływ zmian zasad sprawozdawczych mikrojednostek na ocenę ryzyka kredytowego, dr Artur Stefański, WSB w Poznaniu, korecenzent: dr Grzegorz Paluszak
 2. korecenzent: mgr inż. Tomasz Tuteja
 3. Ucieczka od ryzyka bankowego w alternatywne usługi finansowe na przykładzie faktoringu, dr Marek Szturo, dr Bogdan Włodarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, korecenzent: dr Michał Soliwoda
 4. Behawioralne aspekty kwotowania stawek referencyjnych, dr Piotr Mielus, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, korecenzent:dr Katarzyna Kostyk - Siekierska
 5. Ewolucja instrumentów ochrony konsumentów na polskim rynku kredytów hipotecznych, dr hab Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, korecenzent: dr Milan Popović
 6. Społeczne uwarunkowania reputacji sektora bankowego, dr Marcin Idzik, SGGW, korecenzent: dr Katarzyna Mikołajczyk
13.45 - 14.45 Obiad (sala T006)
14.45 - 16.15 Sesje panelowe
 

Rynek giełdowy (sala E08) – prowadzący: dr hab. Bogusław Półtorak, opiekun sali: mgr Anna Pluskota

 1. Wykorzystanie zysku netto i EVA do predykcji notowań spółek z rynku NewConnect, dr Rafał Wolski, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr hab. Bogusław Półtorak
 2. Czy płynność finansowa determinuje poziom mnożnika cena/zysk – analiza na przykładzie spółek notowanych na NewConnect, dr Monika Bolek, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: mgr Anna Pluskota
 3. Czy inwestorzy na GPW w Warszawie powinni być przesądni, na przykładzie stóp zwrotu cen akcji wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80?, dr hab Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa, korecenzent: dr hab. Radosław Pastusiak
 4. Postrzeganie zyskowności akcji o niskiej i wysokiej cenie transakcyjnej przez inwestorów indywidualnych – wyniki badania ankietowego, dr Magdalena Jasiniak, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr Piotr Mielus
 5. Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w wybranych krajach., dr Katarzyna Mamcarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, korecenzent: dr Monika Bolek
 

Finanse przedsiębiorstw (sala E10) – prowadzący: dr hab. Jan Koleśnik, opiekun sali: mgr Jakub Keller

 1. Dylematy dotyczące finansowania projektów inwestycyjnych rodzinnych gospodarstw rolniczych - perspektywa behawioralna, neurobiologiczna i eksperymentalna, dr Michał Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, recenzent: dr hab. Jan Koleśnik
 2. Dividend policy in family and non-family firms – chosen similarities and differences, dr Robert Zajkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, korecenzent: dr Waldemar Aspadarec
 3. Uproszczenia w rachunkowości w sektorze MSP a jakość sprawozdań finansowych, dr Dorota Podedworna-Tarnowska, Szkoła Główna Handlowa, korecenzent: mgr Ada Domańska
 4. Influence of state participation on business conditions and entrepreneurship in the EU countries of the former eastern bloc, mgr Ada Domańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, dr R. Zajkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, korecenzent:  mgr Jakub Keller
 

Upadłość przedsiębiorstw (sala E12) – prowadzący: dr hab. Agnieszka Czajkowska, opiekun sali: mgr Marlena Grzelczak

 1. Predykcja upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych modeli regresji logitowej, dr Wojciech Lichota, Uniwersytet Rzeszowski, korecenzent: dr Artur Stefański
 2. Wpływ czynników makroekonomicznych na skalę i dynamikę upadłości przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2015, dr Andrzej Tokarski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, korecenzent: mgr Marlena Grzelczak
 3. Wartość predykcyjna wyniku całkowitego w prognozowaniu upadłości polskich i niemieckich spółek giełdowych, dr Artur Sajnóg, Zakład Analizy i Strategii, Przedsiębiorstwa, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr Magdalena Burzykowska
 4. Dylematy finansowania innowacji, dr Joanna Fila, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr Katarzyna Smolny
 5. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako innowacja na rynku finansowym w Polsce w dobie finasjalizacji - stan obecny i perspektywy, mgr Justyna Kłobukowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, korecenzent: dr Wojciech Lichota
 6. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem metod credit – scoringu ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, dr Anna Feruś, korecenzent: dr hab. Agnieszka Czajkowska
 

Podatki i ubezpieczenia (sala E13) – prowadzący: dr hab. Jerzy Kitowski, prof. nadzw. UŁ, opiekun sali: mgr Michał Radke

 1. Ubezpieczenia zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego – ocena efektywności wydatkowania środków publicznych, dr hab Anna Szymańska, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr hab. Jerzy Kitowski
 2. Efektywność podatkowa w krajach UE w warunkach konsolidacji fiskalnej, dr Iwona Wojciechowska-Toruńska, Politechnika Łódzka, korecenzent: dr Marcin Idzik
 3. Przeciwdziałanie unikaniu (podwójnego) opodatkowania jako wyzwanie polityki podatkowej, dr hab Marcin Jamroży, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, korecenzent: dr Konrad Szydłowski
 4. Atrakcyjność lokalizacji inwestycji – wyzwania dla polityki podatkowej, dr Jolanta Gałuszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, korecenzent: mgr Anna Mitek
 5. Dokumentowanie kosztów w szacowaniu podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa NSA, dr Radosław Witczak, UŁ, korecenzent: mgr Rafał Pitera
   
16.15 - 16.45 Przerwa kawowa (sala T006)
16.45 – 18.15

Warsztaty z publikowania na liście A (sala T401)
Warsztaty poprowadzi dr hab. Radosław Pastusiak

20.00 Impreza, klub Lordi’s Club, ul. Piotrkowska 102 (poczęstunek, open bar, DJ)
   
ŚRODA 11.10.2017
9.00 - 10.30

Warsztaty ilościowe dla nie-ilościowców (sala E29)
Warsztaty poprowadzą dr hab. Ewa Kusideł, dr hab. Radosław Pastusiak

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa (sala T 006)
11.00 - 12.30  Sesje panelowe
 

Finanse dla rozwoju gospodarczego (sala E08) – prowadzący: dr Magdalena Jasiniak, opiekun sali: mgr Anna Pluskota

 1. Wpływ korupcji na przedsiębiorczość w państwach europejskich., mgr Anna Pluskota, Uniwersytet Łódzki, Instytut Finansów, korecenzent: dr Anna Spoz
 2. Źródła finansowania innowacji w warunkach zmiennych parametrów polityki monetarnej, dr Konrad Szydłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, korecenzent: dr Iwona Wojciechowska - Toruńska
 3. Restrukturyzacja finansowa przez przekształcenie formy organizacyjno-prawnej SP ZOZ, a poziom zadłużenia sektora ochrony zdrowia, mgr Dawid Rezler, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, korecenzent: dr Magdalena Jasiniak
 4. Efektywny teatr – jaki wskaźnik wybrać?, dr Katarzyna Smolny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, korecenzent: mgr Anna Pluskota
 

Bankowość (sala E10) – prowadzący: dr hab Marcin Jamroży, opiekun sali: mgr Jakub Keller

 1. Problemowe podejście do zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku spółdzielczym w oparciu o nowe przepisy unijne, mgr inż. Tomasz Tuteja, Krakowski Bank Spółdzielczy, korecenzent: dr Marek Szturo
 2. Społeczne konsekwencje gwarantowania depozytów w bankach, dr hab Jan Koleśnik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, korecenzent dr Jolanta Gałuszka
 3. Kredyty na finansowanie sprzedaży ratalnej, dr hab Agnieszka Czajkowska, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr Andrzej Tokarski
 4. Ryzyko operacyjne w transakcjach faktoringowych. Aspekty etyczno-moralne faktoranta i faktora, dr Milan Popović, Uniwersytet Łódzki, korecenzent: dr Artur Sajnóg
 5. Social responsibility of banking sector leaders in Poland, dr Grzegorz Paluszak, Uniwersytet Warszawski, dr Joanna Wiśniewska – Paluszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, korecenzent: dr Anna Szymańska
 

Finanse publiczne (sala E12) – prowadzący: dr hab. Dorota Burzyńska, opiekun sali: mgr Marlena Grzelczak

 1. Prorozwojowa struktura wydatków publicznych: Polska na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dr Katarzyna Mikołajczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, korecenzent: dr hab. Dorota Burzyńska
 2. Publiczne finansowanie świadczeń rzeczowych opieki długoterminowej w zakresie pomocy społecznej, mgr Anna Mitek, Uniwersytet Szczeciński, korecenzent: dr Joanna Fila
 3. Co determinuje stabilność fiskalną gmin miejskich w Polsce? Znaczenie wybranych czynników ekonomiczno-społecznych, dr Katarzyna Wójtowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, korecenzent: dr Radosław Witczak
 4. Przeciwdziałanie unikania opodatkowania na gruncie dodanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, mgr Aneta Miszczak, Krajowa Administracja Skarbowa, korecenzent: mgr Kinga Bednarzewska
 5. Analiza i ocena świadomości ryzyka wśród użytkowników bankowości mobilnej, mgr Kinga Bednarzewska, mgr inż. Katarzyna Budzyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie", korecenzent: mgr Marlena Grzelczak
   

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY (.PDF)

____________________